Print to pdf windows 10 pro

Print to PDF, how to print to a PDF | Adobe Acrobat DC